Wczytywanie...

ZDW

§1. Zasady Dobrej Współpracy w Constans Group sp. z o.o. – podstawowe informacje

 1. Zasady Dobrej Współpracy [„ZDW”] opisują warunki dostaw i płatności wszystkich działań związanych z ofertą firmy Constans Group sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce [dalej „Constans Group”] na rzecz nabywcy [dalej „Kupujący”] – spółki prawa handlowego lub osoby fizycznej – w związku z zawartymi umowami.
 2. Opisane w ZDW zasady nie dotyczą konsumentów w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku pojawienia się warunków odstępujących od poniższych, stają się one elementem umowy tylko za uprzednim poświadczeniem pisemnym przez Kupującego i Constans Group.
 4. Constans Group zastrzega sobie możliwość nanoszenia zmian w ZDW, które zaczynają obowiązywać … dni od publikacji na stronie internetowej …
 5. Sprzedaż, dostawy oraz realizacja usług przez Constans Group podlegają przepisom prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polski, ZDW oraz wytycznym określonym w umowie sprzedaży.

§2 Akceptacja i potwierdzenie zlecenia

 1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje warunki dostawy i płatności zawarte przez Constans Group w ZDW. Pozostałe zmiany umowy dotyczące sprzedaży, dostawy i realizacji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Constans Group, w przypadku braku uzyskania potwierdzenia ze strony Kupującego, za potwierdzenie zlecenia uznaje rachunek lub fakturę sprzedaży.
 3. W przypadku: gdy faktury z poprzednich zleceń nie zostały opłacone oraz uzyskaniu informacji o niekorzystnej sytuacji finansowej Kupującego, Constans Group może nie wydać towaru do czasu uiszczenia należności. Kupujący zostanie poinformowany o tej konieczności wezwaniem do zapłaty i winien jest uregulować należność w ciągu 3 dni.
 4. Dostawy, w opisanych powyżej sytuacjach, zostaną zrealizowane pod warunkiem płatności gotówką, a kolejne zamówienia będą realizowane pod warunkiem uiszczenia przedpłaty przez Kupującego.

§3 Realizacje dostawy i przekazania towaru Kupującemu

 1. Zamówienie Kupującego realizowane jest za pomocą floty pojazdów własnych lub spedycji – o wyborze decyduje Constans Group, o czym uprzednio poinformuje Kupującego. Istnieje też możliwość odbioru własnego – na wyłączną odpowiedzialność Kupującego.
 2. Terminy dostaw określone w formie pisemnej zobowiązują Constans Group do zastosowania się do nich.
 3. W przypadku niemożliwości wykonania dostawy w wyznaczonym przez siebie terminie, Constans Group poinformuje o tym Kupującego i poprosi o wyznaczenie nowego terminu realizacji. Nie wiąże to się z dodatkowymi kosztami, w tym odpowiedzialnością odszkodowawczą. Kupujący jest uprawniony do rozpoczęcia działań wynikających z treści umowy oraz ustawy w przypadku zwłoki w realizacji świadczenia dopiero po braku realizacji dostawy w wyznaczonym nowym terminie.
 4. Firma Constans Group nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia terminom wynikającym z zawarcia oraz wykonania umowy, jeżeli te nie wynikają z jej winy. Constans Group może również nie dostarczyć towaru, gdy dostawę uniemożliwiają chwilowo lub trwale: siła wyższa, złe jakościowo plony lub inne warunki, na które Constans Group nie ma wpływu. Wówczas obowiązek dostawy uznany jest za wygasły.

§4 Rozwiązywanie kwestii ryzyka transportu

 1. Ryzyko dostawy i przekazania towaru jest przeniesione na Kupującego.
 2. Constans Group ponosi ryzyko transportu tylko gdy otrzyma od Kupującego lub jego pełnomocników poświadczenie dostawy lub list przewozowy zawierający informacje o rodzaju i zakresie stwierdzonej szkody oraz dostarczone przez spedytora dane opisujące okoliczności powstania szkody oraz potwierdzenie zwrotne szkody.

§5 Postępowanie w sytuacji opóźnienia w dostawie lub odbioru zamówienia

 1. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy, gdy dostawa i przekazanie towaru przez Constans Group nie zostały spełnione w wyznaczonym nowym terminie, o którym mowa w ZDW §3 p.2.
 2. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy, nie może ubiegać się o odpowiedzialność odszkodowawczą od Constans Group.
 3. Constans Group może odstąpić od umowy, zgodnie z treścią ustaw zawartych w Kodeksie cywilnym, a także dochodzić roszczeń odszkodowawczych, gdy Kupujący zwleka z odebraniem zamówienia.
 4. Constans Group może rosić od Kupującego opłaty za magazynowanie towaru gdy ten nie odbierze zamówienia w wyznaczonym terminie, a także w każdej innej sytuacji, której warunki uniemożliwiające zamknięcie zlecenia nie leżą po stronie Constans Group.

§6 Reklamacje towarów z oferty Constans Group

 1. Gdy Kupujący zauważy wadę towaru lub braki ilościowe, zobowiązany jest poinformować o tym drogą pisemną Constans Group. Musi to zrobić w ciągu 2 dni od otrzymaniu zamówienia.
 2. Wadliwy towar podlega wymianie na wolny od wad (dostawa zastępcza) lub procesowi usunięcia wad. W tym przypadku Kupujący musi wyznaczyć Constans Group termin naprawy lub wymiany, uwzględniając przy tym warunki produkcyjne i handlowe niezbędne do wykonania reklamacji.
 3. W przypadku gdy Kupujący i Constans Group nie zgodzą się co do opisu reklamacji (rodzaj oraz zakres szkód), Constans Group ma prawo odebrania towaru, nie uwzględniając możliwości dostawy zastępczej.

§7 Zastrzeżenie prawa własności Constans Group

 1. W przypadku gdy Kupujący nabył towar, ale nie uiścił pełnej opłaty określonej podczas sprzedaży, uznaje się, że towar należy do Constans Group, a Kupujący przelewa na Constans Group wszelkie roszczenia i prawa wynikające ze sprzedaży tego towaru.
 2. Constans Group może na skutek opóźnień w uregulowaniu transakcji zażądać zwrotu towaru, który to Kupujący musi wydać. Powyższe żądanie pozostaje bez wpływu na ważność umowy zawartej pomiędzy stronami oraz możliwość dochodzenia przez nie roszczeń. Dopiero obustronna deklaracja na piśmie czyni z powyższego wystąpienia z żądaniem odstąpienie od umowy.
 3. Na Kupującym leży obowiązek ochrony towaru, w tym jego ubezpieczenia przed utratą lub uszkodzeniem.
 4. Gdy wymieniony w punkcie 1 towar ulegnie obróbce, bądź połączeniu z innym surowcem, Kupujący przekazuje Constans Group współwartość w nowopowstałej rzeczy. Liczona jest ona stosunkiem wartości towaru zastrzeżonego prawem własności do wartości rzeczy uzyskanej obróbką lub połączeniem.
 5. W sytuacji znalezienia się Kupującego w sytuacji wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego, układowego lub egzekucyjnego, zobowiązuje się on do oznaczenia towarów będących własnością Constans Group oraz poinformowania o tym organów nadzorujących postępowanie. W przypadku zajęcia tego towaru w toku postępowania egzekucyjnego, na Kupującym leży obowiązek w jak najszybszym czasie poinformowania o tym zdarzeniu Constans Group.

§8 Prawo odstąpienia od umowy przez Constans Group

 1. Constans Group zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy Kupujący zataił swoją niewypłacalność.
 2. Constans Group może też odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy ze strony Kupującego pojawi się opóźnienie zapłaty chociaż części kwoty po 7 dniach od terminu płatności.
 3. Constans Group zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy otrzyma informację o możliwości niewązania się przez Kupującego z umowy, na przykład: gdy Kupujący znajdzie się w sytuacji wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego, układowego lub egzekucyjnego.
 4. Constans Group zastrzega sobie prawo do odstąpienia do umowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informacji o sytuacjach opisanych w punktach §8.

§9 Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

 1. Spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Constans Group, według obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Miejscem płatności określa się bank prowadzący rachunek Constans Group.
 3. Korespondencja handlowa prowadzona będzie w języku polskim, a jakiekolwiek wersje językowe będą miały charakter pomocniczy.